TPM for automotive (Online)

0.00 ฿

ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ซอยพัฒนาการ 18 ห้อง 3C (จำนวนจำกัด 80 ท่าน)
หรือ ผ่านทางออนไลน์ (Zoom) (จำนวนจำกัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

TPM for automotive (Online)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

เวลา 09:00 – 12:00 น.

ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ซอยพัฒนาการ 18 ห้อง 3C (จำนวนจำกัด 80 ท่าน)
หรือ ผ่านทางออนไลน์ (Zoom) (จำนวนจำกัด)

ในปัจจุบันมีความท้าทายของธุรกิจมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
รวมถึง ความซับซ้อนในกระบวนการที่มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หรือคู่ค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้

TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็น 1 ในเครื่องมือในการบริหารจัดการ ได้ถูกระบุเป็นข้อกำหนดมาตรฐานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเรียกว่า Automotive Quality Management System (QMS) Standard IATF 16949:2016
โดยกำหนดกิจกรรมที่จำเป็น ดังนี้ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance), การบำรุงรักษาตามแผน (Plan Maintenance) และการปรับปรุง
เฉพาะเรื่อง (Focus Improvement)

หัวข้อการสัมมนา
• ความรู้ และการอบรมในประเด็นที่สำคัญของ TPM ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย อ.นครินทร์ หอมดี
• แนวทางการลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ โดย อ.กรณ์เดช ธณภณพงษ์
• วิธีการวัดระดับองค์กรกับระบบ TPM สำหรับอุตสาหกรรมยายนนต์ โดย อ.อัษฎาวุธ เบญจพร

ติดต่อสอบถาม
คุณพณิตา หรือ คุณวิชุดา
Email : admin.sc@tpa.or.th
โทร 0 2717 3000 ถึง 29 ต่อ 629, 622