Course: พัฒนาความเป็นผู้นำ เสริมสร้างจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน พัฒนาสู่ผู้นำทุกสถานการณ์

ผู้นำที่ดีมีหลายแบบและไม่ได้ถูกผูกขาดกับสไตล์เอ็นเนียแกรมสไตล์หนึ่งสไตล์ใด อย่างไรก็ตาม สไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้นำเป็นสิ่งที่มักมีอิทธิพลสำคัญต่อกรอบความคิดของผู้นำ ซึ่งเป็นที่มาของจุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องที่ให้ความสำคัญ และเรื่องที่มักมองข้ามของผู้นำแต่ละคน

ความรู้เอ็นเนียแกรมทำให้เรามองเห็นกรอบความคิดผู้นำแต่ละแบบ และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามมาจากกรอบความคิดเหล่านั้น ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงหน้า

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและเนื้อหา

 • รู้จักกรอบความคิดของผู้นำแต่ละสไตล์
 • เข้าใจว่ากรอบความคิดแต่ละแบบทำให้เกิดจุดแข็ง จุดอ่อน พรสวรรค์ ฯลฯ ของผู้นำแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรมอย่างไร
 • ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาของผู้นำที่มีสไตล์เอ็นเนียแกรมเดียวกับเรา
 • ทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องผู้นำเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 

คุณลักษณะที่จะได้รับ

 • สมรรถนะหลักและพื้นฐาน การคิดและจัดการเชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
  การแก้ไขปัญหา
 • สมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง
 • สมรรถนะตามลักษณะงาน การประสานงาน การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความยืดหยุ่นใน
  การทำงาน มนุษย์สัมพันธ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08-9024-2475
Facebook: WC Training Sevice