การอบรมออนไลน์ เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง

3,500.00 ฿

** ชำระภายใน 10 ม.ค.66 ได้ส่วนลดอีก 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมออนไลน์ เรื่อง
การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง

รุ่นที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

(ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

** ลงทะเบียน กรุณาคลิก **

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำ มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการคำนวณ ดังนั้นมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น NFPA standard จึงได้สนับสนุนและกำหนดให้การหาขนาดท่อต่างๆ ต้องใช้การคำนวณโดยวิธี Hydraulic calculation method ในมาตรฐานมากขึ้น และลดทอนการใช้วิธี Pipe schedule method ให้น้อยลง เหตุผลหลักเป็นเพราะวิธี Hydraulic calculation method ให้ความถูกต้องแม่นยำในการหาขนาดท่อ และยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการหาระบบส่งน้ำดับเพลิงได้ดีกว่าวิธี Pipe schedule method ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน

หลักสูตรการอบรมการหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง จะช่วยให้วิศวกรออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เช่น ระบบท่อยืน และ หัวกระจายน้ำดับเพลิง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในงานป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้อย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้จะอ้างอิงจากมาตรฐานวสท. และNFPA13,14

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก ว.ส.ท. 3,500 บาท / คน
บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน

** ชำระภายใน 10 ม.ค.66 ได้ส่วนลดอีก 500 บาท

วันที่จัด
15/01/2023

สถานที่จัด
ผ่านระบบ Zoom

จำนวนที่รับ
40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)