การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

สถานที่จัดผ่านทางระบบออนไลน์ : Zoom Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566″ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 สำหรับนักวิจัย

 

รายละเอียด :

รอบนักวิจัย ฝึกปฏบัติการใช้งานระบบ NRIIS ดังนี้

1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Researcher

1.1) การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานในระบบ การลงทะเบียนนักวิจัย ลืมรหัสผ่าน

1.2) การปรับปรุงข้อมมูลส่วนบุคคล

2) ระบบ Proposal submission

2.1) กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ ววน.

3) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing& monitoring

3.1) การปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย

3.2) การรายงานผลการดำเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด

4) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation

4.1) การรายงานข้อมูล Output OutcomeImpact

4.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ

4.3) การเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการกรอกบทคัดย่อโครงการที่เสร็จสิ้น

 

วันที่จัด : วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ : 60
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน : 2
สถานที่จัดผ่านทางระบบออนไลน์ : Zoom Meeting
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สมัครภายในวันที่
24/3/2566 16:30:00

คลิกลงทะเบียนที่ : https://nriis.go.th/RegisterMeeting.aspx?ID=1397