ฟรี! สัมมนาออนไลน์ การประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 Business Plus สู่การจัดการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์ การประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 Business Plus สู่การจัดการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

วันที่ : 1 เม.ย. 2566
เวลา : 09:00-16:00 น.

ค่าใช้จ่าย ฟรี

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบสู่การพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ

เน้นการนำไปใช้จริง

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

เนื้อหาการอบรม

  • ข้อกำหนด เบื้องต้น
  • การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
  • การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW
  • ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
  • การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY
  • การสร้างบริบทองค์กร Context of Organization
  • การตั้งจุดประสงค์และเป้าหมายองค์กร สู่การเติบโตทางธุรกิจKPI (Key Performance Indicator) and OKR (Objective Key Result)

วิทยากร
อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง และทีมงาน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประสพการณ์ทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี