ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 (Instrument Management Systems)

3,052.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 (Instrument Management Systems)

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566  เวลา 09.00–16.30 น.
แบบออนไลน์ (Online)

วิทยากร ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

ค่าลงทะเบียน 3,052 บาท รวม VAT 7%

จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก วิศวกร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับทดสอบ สอบเทียบ ควบคุมและ
ประกันคุณภาพเครื่องมือวัดและผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
2. เข้าใจความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา
3. เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน
4. เข้าใจข้อกำหนดที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025
ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
5. สามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด

สื่อ/อุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้
1. เอกสารบรรยาย
2. กรณีศึกษา

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ
2. ระบบมาตรวิทยาสากล
3. ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI)
4. การสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา
5. ประเภทเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
6. ประเภทและวิธีการการสอบเทียบเครื่องมือวัด
7. แนวทางการเขียนคู่มือการทดสอบและสอบเทียบ
8. แนวคิดการประเมินความไม่แน่นอนการวัดเบื้องต้น
9. องค์ประกอบใบรับรองผลการทดสอบและสอบเทียบ
10. ระบบคุณภาพตามข้อกำหนดที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตาม
มาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
11. การทวนสอบเครื่องมือ และเกณฑ์การพิจารณา
12. การจัดทำโปรแกรมการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน
13. กรณีศึกษา

เกณฑ์การได้รับใบวุฒิบัตร
1. แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
2. เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวม
3. แบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
4. แบบทดสอบหลังฝึกอบรมและมีผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมตัวสำหรับการอบรมแบบ Online คือ
1. ความเร็วอินเตอร์เน็ต 50 Mbps
2. คอมพิวเตอร์ Notebook
3. หูฟัง+ไมโครโฟน (สำหรับหากอบรมอยู่กับท่านอื่น) และกล้อง webcam
4. ติดตั้งโปรแกรม Zoom (ล่วงหน้า)
5. เอกสารการสอนเป็นแบบอิเล็กนิกส์ไฟล์ (ส่งให้ทาง e-mail ก่อนการอบรม 2-3 วัน)

สมัครอบรม
https://training.nimt.or.th/OnlineRegister/