ประชาสัมพันธ์ – สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

วันที่ 19 ม.ค. 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายงานสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับเมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุน และในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีนโยบายต่าง ๆ เป็นการเฉพาะมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดความสับสน หรือเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในส่วนเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ
มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 233 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hatyai.boi.go.th/index.php/news/detail/2632