สัมมนา ฟรี+ออนไลน์ ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ ไปกับ ISO 9001 /IATF16949 /5 Core tools + Critical Control

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนา ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ ไปกับ ISO 9001 /IATF16949 /5 Core tools + Critical Control

วันที่ : 31 มี.ค. 2566
เวลา : 09:00-16:00 น.

ค่าใช้จ่าย ฟรี

ต่อยอดโอกาส! สำหรับ ผู็สนใจทัวประเทศ
ฟรีสัมมนา ISO 9001/IATF16949/ 5 Core tools และกระบวนการควบคุมที่สำคัญ
ออนไลน์
ก้าวสู่มาตรฐานยานยนต์อย่างมั่นใจ

เนื้อหาการอบรม

  • ระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ISO 9001:2015 ,IATF16949:2016
  • ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 ,IATF16949:2016 และ Core Tool
  • การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
  • การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW
  • ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
  • การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY
  • การจัดการแผนฉุกเฉิน Contingency Plan
  • จุดควบคุมพิเศษ และ การควบคุมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย Special Characteristic & Product Safety

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , IATF16949:2016

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ

เน้นการนำไปใช้จริง

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , IATF16949:2016 ,Core Tool และกระบวนการควบคุมสำคัญ

วิทยากร
อ.ณัฐพงศ์ แพเรือง
Position: ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและวิทยากรอิสระ
ประสพการณ์ ด้านอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี