ส.ส.ท. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Japan’s Vision and Actions toward Carbon Neutrality

0.00 ฿

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.ส.ท. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
Japan’s Vision and Actions toward Carbon Neutrality

เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในปี 2050 และก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันหลายองค์กรสนใจ และให้ความสำคัญในการหาแนวทางเพื่อทำให้องค์กรมีความเป็นกลางทางคาร์บอน หนึ่งในนั้นคือ การใช้ Decarbonization Technology โดยมุ่งเน้น 2 เรื่องหลัก คือการใช้พลังงานหมุนเวียน และไฮโดรเจน ซึ่งแม้แต่ SME ก็สามารถทำให้องค์กรมีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดเป้าหมายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ในปี 2050 ประเทศญี่ปุ่นต้องบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) โดยขั้นตอนในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. มุ่งเน้นการลดพลังงาน Energy Saving
2. ใช้พลังงานหมุนเวียน Renewable Power เข้ามาใช้ร่วม และค่อยๆแทนที่ ให้พลังงานเหลือปล่อยทิ้งน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์
3. ใช้แหล่งพลังงานจาก Supply site จ่ายพลังสะอาดให้กับ Demand site มุ่งสู่ 100% ของพลังงานสะอาด

รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้เป็น Hydrogen Society ที่มีการนำพลังงานไฮโดรเจนไปใช้กับยานพาหนะการขนส่งต่างๆ ตั้งแต่รถขับเคลื่อนส่วนบุคคล , รถขนส่งขนาดใหญ่ , รถไฟ FC train เป็นต้น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เล็งเห็นความสำคัญอย่างมาก ในการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Decarbonization Technology ให้กับองค์กรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานสะอาด จีงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับตัวแทนองค์กรในประเทศไทยที่เห็นความสำคัญในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ผ่านการสัมมนาแบบออนไลน์

วิทยากร: Mr. FUJIOKA Ryosuke, Chief Representative, AOTS
[บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลภาษาไทย]

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:00 – 11:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.tpif.or.th/WebDev/booking.aspx?icode=E22PJ004SCL&ipath=

** หมายเหตุ: ทีมงานจะนำส่ง Link ให้ตามอีเมล ที่่ท่านลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันจัดงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรฯ 027173000 – 29 ต่อ 81
อีเมล์ et@tpa.or.th
เว็บไซต์ www.tpit.or.th