โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน

0.00 ฿

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน

วันที่ : 16 มีนาคม 2566

ประเภท : เสวนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนเปิดรับ : 130 ราย

สถานที่ : ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

รูปแบบการจัดงาน : จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)

รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ประกอบไปด้วย เสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่

1. เสวนาหัวข้อ “เมื่อจีนเปิดประเทศ ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมตัวอย่างไร”
โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด

2. เสวนาหัวข้อ “เปิดเทคนิคทางกฎหมายเพื่อพิชิตชัยคู่ค้าจีน”
โดย นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล ทนายความหุ้นส่วน หัวหน้าส่วนคดีและการระงับข้อพิพาท หัวหน้าส่วนร่วม ส่วนงาน Tech-Media-Telecoms (TMT) สถาบันอนุญาโตตุลาการ

3. หัวข้อ “e-payment สัญชาติจีนจำเป็นไหมสำหรับผู้ส่งออก”
โดย คุณวรุณลักษณ์ อินทับทิม ผู้จัดการบริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ชื่อ – สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์

เบอร์โทรติดต่อ : 1169 กด 1

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://drive.ditp.go.th/th-th/หน้าหลัก/รายละเอียดกิจกรรม/activityid/13609