TFAC e-Learning ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน์

642.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

TFAC e-Learning

ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน์
ทุกหลักสูตรอัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
อาทิเช่น ด้านการสอบบัญชี ด้านการทำบัญชี ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

คอร์สสภาวิชาชีพบัญชี
เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

 • ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน
 • การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน
 • การสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย (Trading Business)
 • Overview of Corporate Finance
 • Overview of Management Accounting for Planning and Decision Making
 • การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing
 • การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 1)
 • การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 2)
 • ทบทวนการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิม Refreshment Traditional Costing
 • งบการเงิน และหลักการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • The Three Lines Model โมเดลสามประสาน
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและเทคนิค 5C’s เพื่อการสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียด
https://www.e-learning.tfac.or.th/site/index